ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)"; ?> ". " ". " ". " ". "". "". ""); } } echo "
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
$x
$xx
$arr4[people_name] $arr4[people_surname]". ""); $Queryx = mysql_query ("SELECT * FROM $tblpeople_pro WHERE people_id = $arr[people_id]"); while($arrx = mysql_fetch_array($Queryx)){ // Status DEV $Query2 = mysql_query ("SELECT * FROM $tbldep WHERE dep_id = $arrx[dep_id]"); while($arr2 = mysql_fetch_array($Query2)){ $arrx[dep_id] = $arr2[dep_name]; } // Status GOV $Query3 = mysql_query ("SELECT * FROM $tblstagov WHERE stagov_id = $arrx[stagov_id]"); while($arr3 = mysql_fetch_array($Query3)){ $arrx[stagov_id] = $arr3[stagov_name]; } if ($arrx[dep_id]=="0"){$arrx[dep_id] = "";}else{} if ($arrx[stagov_id]=="0"){$arrx[stagov_id] = "";}else{} echo sprintf(" ". " • $arrx[stagov_id] $arrx[dep_id]
". ""); } echo sprintf(" ". "

"; mysql_close(); ?>