*** ผู้ปกครอง สามารถล๊อกอินเข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้งาน (User) ด้วยรหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน (Pass) ด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
*** นักเรียน - นักศึกษา สามารถล๊อกอินเข้าสู่ระบบ ด้วยรหัสนักศึกษา ทั้งชื่อผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Pass) เพื่อเข้าไปตรวจสอบตารางสอน และผลการเรียน
*** การนำผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Pass) ของผู้อื่นนำมาล๊อกอินเข้าสู่ระบบ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ Account มีโทษตามกฏหมาย ICT
กรุณาระบุรหัสประจำตัว

"; include ('theme/'.$theme.'/bottomuserpage.php'); exit(); }else{} ?>

ไม่พบรหัสนักศึกษาที่ท่านค้นหา"; include ('theme/'.$theme.'/bottomuserpage.php'); exit(); }else{} ?>
ไม่สามารถแสดงรูปภาพได้"; ?>
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา
"; echo ""; echo ""; echo ""; //echo ""; echo "
รหัสประจำตัว : $arr[code]
ชื่อ นามสกุล : $sex $arr[name] $arr[lastname]
"; echo "
"; $groups_id = $arr[groups_id]; $Query2 = mysql_query("SELECT * FROM $tblgroups where groups_id = $groups_id"); while($arr2 = mysql_fetch_array($Query2)){ $teacher_id2 = $arr2[teacher_id]; $groups_id2 = $arr2[groups_id]; $groups_name = $arr2[groups_name]; $year = $arr2[year]; $sql2 = "select * from $tblpeople where people_id=$teacher_id2"; $dbquery = mysql_db_query($dbname2, $sql2); while($result = mysql_fetch_array($dbquery)){ $people_name = $result[people_name]; $people_surname = $result[people_surname]; $tel_home = $result[tel_home]; $tel_mobile = $result[tel_mobile]; $email = $result[email]; } mysql_select_db($dbname) or die("ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้"); $groups_name = $groups_id; $dept_id1 = substr($groups_name, 2, 4); $dept_id2 = substr($groups_name, 0, 2); $dept_id3 = substr($groups_name, -2, 4); $dept_id4 = substr($groups_name, 2, 1); $dept_id2 = $dept_id2+2500; $Query4 = mysql_query("SELECT * FROM $tbldept where dept_id = $dept_id1"); while($arr4 = mysql_fetch_array($Query4)){ $dept_name = $arr4[dept_name]; } $Query3 = mysql_query("SELECT * FROM $tbllevel where level_id = $dept_id4"); while($arr3 = mysql_fetch_array($Query3)){ $level_name = $arr3[level_name]; } } echo "ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่ม แผนก
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : $people_name $people_surname
หมายเลขโทรศัพท์ : $tel_home
หมายเลขโทรศัพท์(มือถือ) : $tel_mobile
อีเมล์ : $email
ชื่อกลุ่ม : ปีการศึกษา $dept_id2 $level_name $arr[major_name] $arr[minor_name] กลุ่ม $dept_id3
"; $code = $arr[code]; } mysql_select_db($dbname) or die("ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้"); ?>

ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน


". "". ""); } ?>
ประเภทของผลงาน
รายละเอียด
ได้รับรางวัลอันดับที่
$award_name
 • $arr[award_data]
$arr[prefix]