แผนกวิชาช่างยนต์

นายภานุวัฒน์ พงษ์อนันต์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


นายบัตรเชิญ  ถาวรชาติ
อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์

 

นายทวีพร เล้าศรี
อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์

ว่าที่ ร.ต.ไพรัช น้อยแสง
อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์

 

นายณัฐทัตพล  กุลกันยากานต
อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์

 

นายกิตติศักดิ์ ขวัญไกรศิริ
อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์

นายประทีป สมฤทัย
อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์