แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นางจำรูญ ศิมานนท์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


นายวีระเทพ กรวยสวัสดิ์
อาจารย์แผนกช่างก่อสร้าง