แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสุรีย์พร  ไชยภักดี
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางอรุณ  อรุณไพโรจน์
อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวรสนา แกว่นธัญกรณ์
   อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ