แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายฐิติพันธุ์ ปิ่นมาศ
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

005
นายสมเกียรติ  กลิ่นหอม
อาจารย์แผนกวิชาอิเล็กทรอิกส์
นางสริยาภรณ์  บุญเกษม
อาจารย์แผนกวิชาอิเล็กทรอิกส์
นายอนุชา เทศงิ้ว
อาจารย์แผนกวิชาอิเล็กทรอ
นายสุรเชษฐ์ ศิมานนท์
อาจารย์แผนกวิชาอิเล็กทรอ