แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ

นางสายสมร แคฝอย
หัวหน้าแผนกแฟชั่นและสิ่งทอนางเนตรนภา ดวงอัน
อาจารย์แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ


นางสุภลักษณ์ ประภากิตติรัตน์
อาจารย์แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ