แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางชฏรัตน์ แก้วไทย
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวพรทิพย์ แสงศิริ
อาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางวนิดา สุขทรัพย์
อาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวธัญวรรณ จันทร์อ่อน
อาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาววีระวรรณ จันอิ
อาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาววรรธนีย์ แช่มเฉย
อาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายนาวิน กล่ำโพธิ์
อาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์