แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ ชำนาญศิลป์
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน

นายเศรษฐา เอื้อศิริรัตนไพศาล
อาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายอคนิตย์ พลเสน
อาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน