แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายทวี เปรมวิชิต
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายอาคม ถิ่นสูง
อาจารย์ประจำแผนกวิชาไฟฟ้า
นายอานนท์ สุขรินทร์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาไฟฟ้า

นายนฤทธิ์ เกิดก่อวงษ์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาไฟฟ้า


อาจารย์ประจำแผนกวิชาไฟฟ้า