แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายมงคล ปัญญา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายอนุชาติ เข็มครุฑ
อาจารย์แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน