ฝ่ายวิชาการ

รับผิดชอบในการควบคุมดูแลแผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอน

นายอภิชาติ ชุติรัตนา
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางชฎารัตน์ แก้วไทย
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสุภาพร รัตน์เลิศลบ
หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี

 

นายมงคล ปัญญา
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นางสาวสุรีย์พร ไชยภักดี
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาววันทนีย์ เหล่าวิทวัส
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสายสมร แคฝอย
หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

นางสาวธิดารัตน์ ศรีบรรเทา
หัวหน้าแผนกวิชาศิลปประดิษฐ์

นายภาณุวัฒน์ พงษ์อนันต์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายทวี เปรมวิชิต
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายเสนาะ เสือดอนกลอย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ว่าที่ ร.ต.กิติศักดิ์ ชำนาญศิลป์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายเชาวลิต บุญขันธ์
หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ

นางจำรูญ ศิมานนท์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายธงชัย กิตติกุล
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาววีระวรรณ จันอิ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวณัฐพร สุขประสาท
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวธัญวรรณ จันทร์อ่อน
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายภานุวัฒน์ พงษ์อนันต์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี