ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานวางแผนและงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ งานวิจัย
พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุกิจ

นายอภิชาติชุติรัตนา
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสุภลักษณ์ ประภากิตติรัตน์
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

 

นายทวีพร เล้าศรี
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

นายไพรัช น้อยแสง
หัวหน้างานความร่วมมือ

 

นางชฎารัตน์ แก้วไทย
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

นายนฤทธิ์ เกิดก่อวงษ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางจำรูญ ศิมานนท์
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกิจ

-