ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนกิจการนักเรียนนักศึกษา

นางจำรูญ ศิมานนท์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 

นางสริยาภรณ์  บุญเกษม
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 

นายอนุชาติ เข็มครุฑ
หัวหน้างานปกครอง

 

นางสาวพรทิพย์ แสงศิริ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 

นางวนิดา สุขทรัพย์
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 

นายณัฐทัตพล  กุลกันยากานต์
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน