concep


logo nice

588a64c6d06f6719692a2d0c ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย

588a64c6d06f6719692a2d0c ประวัติความเป็นมา 

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เดิมมีชื่อว่า "ศูนย์ฝึกวิชาชีพนครสวรรค" จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ ตามแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 5 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมอบให้กรมอาชีวศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ และรัฐบาลไทยได้กู้ยืมเงินจากธนาคารโลกนำมาพัฒนาการศึกษาในโครงการนี้ โดยดำเนินการจัดตั้งตามเขตการศึกษา เขตละ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง ศูนย์ฝึกวิชาชีพนครสวรรค์เป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพของเขตการศึกษา 7 ศูนย์ฝึกวิชาชีพนครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาที่มีลักษณะคล้ายโรงฝึกงานรวม มีลักษณะเหมือน Area Vocational Center หรือ Joint Vocational Center หรือ Technical Education Center หรือ Cetralized Workshop ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยภายในศูนย์ฯ จะประกอบด้วยอุปกรณ์โรงฝึกงาน และห้องทดลองต่าง ๆ ที่ทันสมัยและบุคลากร ทำหน้าที่สอนและฝึกวิชาชีพประเภทต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและประชาชนผู้สนใจที่จะเรียนวิชาชีพ ศูนย์ฝึกวิชาชีพนครสวรรค์ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2523 เริ่มเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษา 2524 และกระทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2526

ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวาง สามารถผลิตกำลังคนได้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของต่างประเทศ โดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณการผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้นจึงมีการปรับบทบาทและหน้าที่ของศูนย์ฝึกวิชาชีพโดยให้ศูนย์ฝึกวิชาชีพฯ เปิดสอนนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเปลี่ยนชื่อจากศูนย์ฝึกวิชาชีพนครสวรรค์เป็น "วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์" (Nakhonsawan Industrial and Community Education College : NICE) ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2534

588a64c6d06f6719692a2d0c สถานที่ตั้ง :

พื้นที่ : 28 ไร่ 52 ตารางวา บริเวณริมถนนพหลโยธิน ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 233 - 234 ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ ประมาณ 4 กิโลเมตร เลขที่ 155 หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

map

 

 หมายเลขโทรศัพท์ : 056- 255347 056-255584 
 หมายเลขโทรสาร : 056-255395